ABOUT

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สิงห์ คอร์เปอเรชั่นดำเนินธุรกิจมาอย่างมั่นคง และยาวนานกว่า 80 ปี จากวันนั้น จนถึงวันนี้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่นมีบริษัทในเครือรวมกว่า 100 บริษัท และมีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

สิงห์ คอร์เปอเรชั่นมีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในเครือ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันองค์กรแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 2. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์
 3. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 4. กลุ่มธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
 5. กลุ่มธุรกิจการร่วมทุนและประสานธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สิงห์ คอร์เปอเรชั่นดำเนินธุรกิจมาอย่างมั่นคง และยาวนานกว่า 80 ปี จากวันนั้น จนถึงวันนี้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่นมีบริษัทในเครือรวมกว่า 100 บริษัท และมีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

สิงห์ คอร์เปอเรชั่นมีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในเครือ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันองค์กรแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 2. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์
 3. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 4. กลุ่มธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
 5. กลุ่มธุรกิจการร่วมทุนและประสานธุรกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ของสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมองค์กรระดับโลก และจากปรัชญาขององค์กรที่มีความเชื่อว่า คุณภาพของคนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร จึงเป็นที่มาของการสานต่อโครงการ Singha Management Trainee โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคัดสรรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร
โครงการ Singha Management Trainee ได้ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 2 ในการคัดสรรคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับการพัฒนาองค์กร ไปสู่ความสำเร็จ อีกครั้งที่สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้ร่วมเดินทาง เพื่อค้นหาความเป็นสิงห์ที่อยู่ในตัวของเขา ผ่านรูปแบบการทำงานที่ท้าทาย Singha Management Trainee คือเวทีที่คุณจะได้แสดงศักยภาพ และพิสูจน์ตัวเอง ผ่านการปฏิบัติงานจริงในแบบฉบับของสิงห์

ในระยะเวลา 2 ปีที่อยู่ในโครงการ Singha Management Trainee คุณจะได้รับโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในสายงานดังต่อไปนี้

 1. สายการตลาด (ด้านกลยุทธ์ และด้านการสื่อสาร)
 2. สายการขาย
 3. สายโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
 4. สายการผลิต
 5. สายการเงินและบัญชี
 6. สายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

นอกจากนี้ คุณจะได้สัมผัสทุกมุมมองของผู้นำ เข้าร่วมในทุกกระบวนการตัดสินใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อน สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ด้วยการร่วมวางแผนการทำงานและการปฏิบัติงานจริง เผชิญกับสถานการณ์จริงบนโลกธุรกิจ พร้อมรับคำแนะนำที่หาไม่ได้จากที่ไหน จากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมากด้วยประสบการณ์และความรู้ รวมถึงโอกาสที่จะได้เข้ารับการอบรมพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ของสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมองค์กรระดับโลก และจากปรัชญาขององค์กรที่มีความเชื่อว่า คุณภาพของคนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร จึงเป็นที่มาของการสานต่อโครงการ Singha Management Trainee โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคัดสรรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร
โครงการ Singha Management Trainee ได้ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 2 ในการคัดสรรคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับการพัฒนาองค์กร ไปสู่ความสำเร็จ อีกครั้งที่สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้ร่วมเดินทาง เพื่อค้นหาความเป็นสิงห์ที่อยู่ในตัวของเขา ผ่านรูปแบบการทำงานที่ท้าทาย Singha Management Trainee คือเวทีที่คุณจะได้แสดงศักยภาพ และพิสูจน์ตัวเอง ผ่านการปฏิบัติงานจริงในแบบฉบับของสิงห์

ในระยะเวลา 2 ปีที่อยู่ในโครงการ Singha Management Trainee คุณจะได้รับโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในสายงานดังต่อไปนี้

 1. สายการตลาด (ด้านกลยุทธ์ และด้านการสื่อสาร)
 2. สายการขาย
 3. สายโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
 4. สายการผลิต
 5. สายการเงินและบัญชี
 6. สายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

นอกจากนี้ คุณจะได้สัมผัสทุกมุมมองของผู้นำ เข้าร่วมในทุกกระบวนการตัดสินใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อน สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ด้วยการร่วมวางแผนการทำงานและการปฏิบัติงานจริง เผชิญกับสถานการณ์จริงบนโลกธุรกิจ พร้อมรับคำแนะนำที่หาไม่ได้จากที่ไหน จากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมากด้วยประสบการณ์และความรู้ รวมถึงโอกาสที่จะได้เข้ารับการอบรมพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ