HOW TO APPLY

 

โครงการ Singha Management Trainee จัดทำขึ้นเพื่อคัดสรรคนรุ่นใหม่ ผู้มากด้วยความสามารถรอบด้าน ที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นและความตั้งใจ คนที่ต้องการพัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับพัฒนาองค์กร ไปสู่ความสำเร็จ

คุณสมบัติทั่วไป:

กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้มากด้วยความสามารถ เต็มเปี่ยมด้วยภาวะผู้นำ มีความมุ่งมั่นและความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก พร้อมเผชิญความท้าทายทางธุรกิจในทุกๆ แง่มุม มีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไปพร้อมๆ กับเปลี่ยนแปลงองค์กร

คุณสมบัติทางการศึกษา:

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • อายุ ไม่เกิน 29 ปี (นับจากวันปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2563)
 • ประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 3 ปี
 • คะแนนแบบทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำ TOEFL 550 PBT / 79 iBT หรือ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 720

สามารถสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ โดยคลิกที่ปุ่ม

APPLY NOW

เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คณะกรรมการจะส่งอีเมลล์ตอบรับกลับไปเพื่อยืนยันการเข้าร่วมคัดเลือกในรอบต่อไป

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. CV / Resume
 3. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcripts)
 4. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (Graduation Certificates)
 5. คะแนนแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
 6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ และจะต้องเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น ไฟล์ที่อัปโหลดควรมีขนาดไม่เกิน 5 MB

วันนี้ - 31 มกราคม 2563